X
X

TECHNICA TRANSLATIONS OÜ TÕLKETEENUSE OSUTAMISE ÜLDTINGIMUSED


1. ÜLDSÄTTED

 1. Käesolevad üldtingimused (edaspidi Üldtingimused) reguleerivad poolte vahelisi õigusi ja kohustusi Technica Translations OÜ (edaspidi TT) poolt tõlketeenuste osutamisel tõlketeenuse tellijale (edaspidi Klient), mõlemad koos edaspidi Pooled.

2. TÕLKETEENUS

 1. TT osutab Kliendile teenuseid Kliendi esitatud tellimuse alusel ja Üldtingimustes kokkulepitud korras ja tingimustel. Kui TT ja Klient ei ole kokku leppinud teisiti, osutab TT tõlketeenuseid.
 2. Tõlketeenuse osutamise eesmärgiks on lähtekeelses tekstis sisalduva informatsiooni sihtkeelses tekstis (tõlkes) edasiandmine tõlke kasutamise eesmärgile vastava täpsuse ja täielikkusega. Lisateenuste puhul lepitakse teenuse iseloom ja eesmärk Poolte vahel eraldi kokku.
 3. TT osutab järgmisi teenuseid: kirjalik tõlge, tekstide mitmesugune toimetamine, masintõlke järeltoimetamine, loominguline tõlge, küljendustööd ja mitmesugused terminoloogiahaldusega seotud tehnilised tööd (edaspidi Teenus).

3. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Kliendi õigused ja kohustused

 1. TT ja Klient lepivad eraldi kokku osutatava teenuse iseloomus, eesmärgis, tähtajas, formaatides, hinnas ning muudes Üldtingimustes sätestamata tingimustes.
 2. Kliendil on õigus avaldada TT-le teenuse sihtotstarve. Teenuse eesmärgi avaldamata jätmisel loevad pooled Teenuse sihtotstarbeks tõlketeenuse ärilistel eesmärkidel. Kliendil on õigus kasutada Teenuse käigus loodud toodet vaid selleks teatatud eesmärgil. Kui Klient kasutab tõlget muul eesmärgil kui sellel, mis TT-le teatatud, ei vastuta TT sellest tuleneda võiva kahju eest.
 3. Klient kohustub esitama TT-le Teenuse osutamiseks vajaliku informatsiooni ja materjalid selleks kokku lepitud aja jooksul.
 4. Kliendil on õigus nõuda kokkulepitud Teenuse osutamist kokkulepitud ajaks. Kliendil ei ole õigust nõuda Teenuse osutamist kokkulepitud ajaks, kui ta viivitab Teenuse osutamiseks vajaliku informatsiooni ja materjalide TT-le edastamisega.
 5. 3.5. Kliendil on õigus Teenuse käigus loodud toode kätte saada TT-ga kokkulepitud viisil. Kui pooled ei ole Teenuse osutamise viisi eraldi kokku leppinud, antakse Teenuse osutamise käigus loodud toode Kliendile üle elektrooniliselt, saates selle meiliaadressile, mida Klient kasutas Teenuse tellimiseks.
 6. Kliendil on õigus nõuda Teenuse osutamise käigus loodud toote parandamist ja ümbertegemist kuni 14 kalendripäeva jooksul pärast Teenuse käigus loodud toote kättesaamist, kui Pooled ei ole teisiti kokku leppinud.
 7. Kliendil on õigus Teenuse tellimus igal ajal tühistada.

TT õigused ja kohustused

 1. TT-l on õigus nõuda Kliendilt Teenuse osutamise eest kokkulepitud tasu maksmist.
 2. TT-l on õigus saada Kliendilt täiendavat informatsiooni, selgitusi ja täpsustusi Teenuse sihtotstarbe kohta Kliendiga kokku lepitud ajal.
 1. TT kohustub tagama Teenuse osutamise Kliendiga kokku lepitud tähtaja jooksul. Poolte vahel kokkulepitud tähtajast kinnipidamise eelduseks on, et Klient on õigeaegselt ja kokkulepitud tähtajaks esitanud TT-le Teenuse osutamiseks vajalikud materjalid ja informatsiooni.
 2. TT kohustub Klienti viivitamata teavitama Teenuse osutamist takistavatest asjaoludest. Tõlke tegemist takistavate asjaolude kõrvaldamata jätmisel ei vastuta TT sellest tingitud puuduste eest Teenuse osutamise käigus loodud tootes.
 3. TT säilitab kõiki Teenuse osutamisega seotud materjale, sh alg- ja lõppfaile, terminibaase, tõlkemälusid jne 2 kuud pärast Teenuse käigus loodud toote lõplikku üleandmist Kliendile, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Kui Teenuse osutamise käigus loodud toode ei ole TT-st mitteolenevatel põhjustel Kliendile üle antud 2 kuu jooksul, on TT-l õigus kõik Teenusega seotud materjalid hävitada. Pooled võivad eraldi kokku leppida erinevas materjalide säilitamise kestuses.

4. AUTORIÕIGUSED

 1. Teenuse osutamise käigus loodud toode on autoriõiguste objekt. Teenuse osutamise käigus TT poolt loodud teoste (toodete) omandiõigus ning autori varalised õigused antakse õiguste kogumina üle Kliendile kogu autoriõiguse kehtivuse tähtajaks ilma territoriaalsete piiranguteta Teenuse osutamise käigus loodud toote üleandmisel Kliendile.
 2. Teenuse osutamise käigus loodu toote varalised autoriõigused ei lähe Kliendile enne üle, kui Klient on TT-le Teenuse eest täielikult tasunud. Klient võib Teenuse osutamise käigus loodud toodet kasutada üksnes pärast Teenuse eest tasumisele kuuluva summa täielikku tasumist, kui Pooled ei ole eraldi teisiti kokku leppinud.
 3. Klient vastutab täies mahus selle eest, et Teenuse tellimisega TT-lt ja Teenuse osutamisega TT poolt ei rikuta kolmandate isikute autoriõigusi. TT ei ole ühelgi viisil selliste rikkumiste eest vastutav.

5. KONFIDENTSIAALSUS

 1. Võttes arvesse, et TT osutab Kliendile Teenust, tunnistavad pooled, et Klient võib Teenuse osutamise käigus TT-le avaldada teatud konfidentsiaalset informatsiooni Kliendi enda ja tema klientide ja töötajate kohta (edaspidi Konfidentsiaalne Informatsioon), milleks on muuhulgas järgmine teave: informatsioon Kliendi enda ja/või tema kliendi ja/või töötaja isiku, majandusliku seisundi, tehingu, raamatupidamis- ja mis tahes muude andmete ja/või protseduurireeglite kohta; informatsioon Kliendi enda ja/või tema kliendi ja/või töötaja plaanide või strateegiliste otsuste kohta; mis tahes muu informatsioon Kliendi enda ja/või tema kliendi ja/või töötaja tegevuse kohta, mis ei ole avalik.
 2. TT kohustub hoidma Konfidentsiaalset Informatsiooni rangelt salajas rakendades selleks tänapäevaseid andmekaitse ja muid asjakohaseid meetmeid. TT on kohustatud mitte kasutama Konfidentsiaalset Informatsiooni enda huvides ega laskma kolmandatel isikutel kasutada Konfidentsiaalset Informatsiooni endi huvides.TT on kohustatud tagastama Kliendile esimesel nõudmisel kõik informatsioonikandjad (muuhulgas koopiad), mis sisaldavad Konfidentsiaalset Informatsiooni. TT on kohustatud tagama, et tema töötajad, esindajad, konsultandid, alltöövõtjad või muud temaga seotud isikud täidavad käesolevat konfidentsiaalsuskohustust. TT on kohustatud mitte avaldama kolmandatele isikutele informatsiooni, mis on talle teatavaks saanud seoses Teenuse osutamisega.
 3. Konfidentsiaalse Informatsiooni avaldamine kolmandatele isikutele on lubatud üksnes teise Poole eelneval kirjalikul nõusolekul või otseselt Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud juhtudel ja korras. Konfidentsiaalse Informatsiooni avaldamisega võrdsustatakse ka informatsiooni mis tahes moel või viisil tõlgendamist, kopeerimist, paljundamist ja/või mis tahes muul moel otseselt või kaudselt levitamist ja/või avaldamist kolmandatele isikutele.
 4. TT kohustub kasutama Kliendilt saadud informatsiooni üksnes Teenuse osutamiseks, s.o. Kliendiga kokku lepitud eesmärgil. TT on kohustatud kasutusele võtma abinõud, vältimaks Konfidentsiaalse Informatsiooni teatavaks saamist selleks õigustamata isikutele. Selleks kohustub TT säilitama turvaliselt kõiki Kliendi materjale, sh nii füüsilisi kui elektroonilisi. TT on kohustatud garanteerima Kliendi poolt edastatud informatsiooni säilimise konfidentsiaalsena ka pärast seda, kui Teenus on osutatud ja Teenuse osutamise käigus loodud toode Kliendile üle antud.
 5. TT tagab oma vastutusalas kõikide andmekaitse seaduste ja eeskirjade täieliku täitmise. Täiendavate andmekaitse nõuete rakendamise vajaduses lepivad pooled eraldi kokku.
 6. Käesolevas punktis 5 sätestatud konfidentsiaalsuskohustus kehtib tähtajatult.

6. TASU JA MAKSMISE KORD

 1. Klient maksab Teenuse osutamise eest TT-le tasu vastavalt Kliendile esitatud arvele, teenuste osutamise lepingus kokku lepitud hindadele, TT poolt esitatud ja Kliendi poolt heaks kiidetud hinnapakkumisele või TT kehtivale hinnakirjale.
 2. Tekstide mahtu arvestatakse algteksti sõnade arvu alusel, kui Pooled ei ole teisiti kokku leppinud. Teenuste hinda võib arvestada teksti mahu, tundide või muude ühikute alusel vastavalt Poolte vahelisele kokkuleppele. Kokkuleppel võib mahtu määrata ka lehekülgede või ridade järgi.
 3. Kui Teenuse osutamise eest makstavat tasu arvutatakse tekstimahu põhjal, võetakse mahuarvestuse aluseks algteksti sõnad arv. Teenuse hinnad võivad sõltuda keelepaarist, tekstide keerukuse astmest ja osutatavate teenuste iseloomust.
 4. Kui Klient ei teavita TT-d tõlke eritingimustest või ei esita algmaterjale TT-le hinnapäringu tegemise ajal, esitab TT Kliendile üksnes hinnangulise hinnapakkumise, mis ei ole pakkumusena siduv.
 5. Teenuse eest maksmisele kuuluvad summad tasutakse pangaülekandega TT arveldusarvele, välja arvatud juhul, kui pooled ei ole eraldi teisiti kokku leppinud. TT-l on õigus nõuda ettemaksu, deposiiti või tasumist osade kaupa.
 6. Teenuse eest tasumise maksetähtajaks loetakse arvel näidatud kuupäev. Eeltoodu kehtib ka olukorras, kus TT on Teenuse osutanud vastavalt kokkuleppele Kliendiga, aga Teenuse osutamise käigus loodud toodet ei ole TT-st mitteolenevatel põhjustel võimalik Kliendile üle anda.
 7. Tellimuse tühistamisel Kliendi poolt, on Klient kohustatud TT-le tasuma tühistamise hetkeks osutatud Teenuse mahu eest.

7. VASTUTUS

 1. Pooled täidavad oma kohustusi, mis tulenevevad Üldtingimustest ja tõlketeenuse osutamise lepingust nõuetekohaselt, mõistlikult, heas usus, järgides vajalikku hoolsust ning arvestades tavasid ja praktikat.
 2. Pooled ei vastuta kohustuse täitmata jätmise eest, kui selle on põhjustanud vääramatu jõud, mida kohustust rikkunud pool ei saanud mõjutada ning mille välistamist ei saanud temalt mõistlikkuse põhimõttest lähtuvalt oodata.
 3. Välja arvatud, kui seaduse imperatiivsetest normidest tuleneb teisiti:
  1. on TT vastutus Kliendi ees piiratud Teenuse eest tasumisele kuuluva summaga;
  2. TT ei vastuta kaudsete kahjude eest, mis on Kliendile tekkinud (nt saamata jäänud tulu).
 4. Kliendil on õigus TT-le esitada pretensioon Teenuse kvaliteedi kohta 14 kalendripäeva jooksul arvates Teenus osutamise käigus loodud toote kättesaamisest. Kliendil puudub õigus esitada pretensioon, kui Teenuse osutamiseks esitatud algfailid olid ebakvaliteetsed, loetamatud või raskesti loetavad või mõnel muul põhjusel arusaamatu.
 5. Kui Kliendi poolt esitatud pretensioon on põhjendatud, lepivad pooled eraldi kokku tähtaja, mille jooksul TT kõrvaldab puudused omal kulul.
 6. Pretensiooni esitamine või soovi teha tõlkes muudatusi, ei anna Kliendile õigust viivitada tõlke eest tasumisele kuuluva summa maksmisega.
 7. Juhul, kui pooled ei ole eraldi teisiti kokku leppinud, ei vastuta TT tõlkes esinevate stiililiste või spetsiifiliste terminite, lühendite muudatuste eest; nimede või aadresside transliteratsiooni eest mitteladina tähestikust või tähestikku; tarkvara ühildamisprobleemide eest; kvaliteedi igakülgse kontrolli olemasolu eest, kui Teenus on tellitud kiirtööna; sihttekstis esinevate vigade eest, mille on tinginud vead algtekstis (s.o. lähtekeelses tekstis).
 8. Rahaliste kohustuste tasumisega viivitamise korral on Klient kohustutud tasuma viivist tõlketeenuste osutamise lepingus kokkulepitud või TT poolt esitatud arvel märgitud määras.

8. KOHALDUV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

 1. Üldtingimustele, tõlketeenuse osutamiseks sõlmitud lepingutele, nende täitmisele ja tõlgendamisele ning lepingust tulenevat vaidluste lahendamisele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
 2. Poolte vahel tekkinud lahkarvamused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui Pooled ei suuda tekkinud lahkarvamusi koheselt lahendada, tuleb pretensioon esitada kirjalikult või muul kokkulepitud viisil.
 3. Pretensioonis tuleb viidata asjaoludele ja dokumentidele, mille alusel pretensioon esitatakse. TT vaatab pretensiooni läbi ja teatab otsusest kokkulepitud ajal ja viisil 7 tööpäeva jooksul pretensiooni esitamise päevast.
 4. Kui pooled ei jõua kokkuleppele, lahendab vaidluse Tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijakaebuste komisjon või kohus.
 5. Poolte vaheline kohtuvaidlus lahendatakse TT asukohajärgses kohtus, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti või kui seaduse imperatiivsetest sätetest ei tulene teisiti.

9. LÕPPSÄTTED

 1. Teenuse osutamise lepingu muutmine ja täiendamine on võimalik poolte kokkuleppel. TT-l on õigus Üldtingimusi ühepoolselt muuta, avaldades uued Üldtingimused TT veebilehel. Uued Üldtingimused jõustuvad alates avaldamisest.
 2. Teenuse osutamise lepingus ja/või Üldtingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.
 3. Üldtingimuste mis tahes sätte kehtetuks või tühiseks muutumine ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust.
 4. Üldtingimuste ning TT ja Kliendi vahel sõlmitud teenuse osutamise lepingu vastuolu korral loetakse ülimuslikuks teenuse osutamise leping.
 5. Üldtingimused on kehtestatud TT poolt ning kehtivad kõikidele teenuste osutamise lepingutele. Üldtingimused on teenuste osutamise lepingute lahutamatuks lisaks.