X
X

Kõik teenused


Tõlge

Meie teenuste hinnad ei sõltu tõlgitava teksti teemast ega valdkonnast, küll aga nõuavad erinevad projektid erinevat lähenemist. Näiteks on tehniliste tõlgete puhul kõige tähtsam terminoloogiline täpsus ja ühtlus, juriidika puhul aga peab tõlkija kinni pidama seadusetekstide täpsest sõnastusest ja tundma juriidilise keelekasutuse peenemaid nüansse, sest pealtnäha kõrvalised detailid võivad teinekord muuta kogu teksti mõtet. Turundustekstid seevastu nõuavad hoopis loomingulisemat lähenemist, mis meenutab pigem _copywriteri_ kui tõlkija tööd.

...loe edasi

Kakskeelne toimetamine

Kakskeelne toimetamine (ingl k revision) tähendab tõlgitud teksti üksikasjalist võrdlemist lähtetekstiga. Kakskeelse toimetamise puhul peab toimetaja vabalt valdama mõlemat keelt ja tema ülesanne on mitte ainult faktide kontrollimine vaid ka teksti terviklikkuse, terminoloogilise, grammatilise ja stilistilise ühtluse tagamine. Kui toimetaja ei ole tõlkija kasutatud terminoloogias kindel, viib ta ise läbi vastava terminoloogilise uuringu. Toimetaja parandab tõlkes kõik vead, arutab tõlkijaga terminoloogiaküsimusi ja vajadusel konsulteerib ka välisekspertidega....loe edasi

Ükskeelne toimetamine

Ükskeelne toimetamine (ingl k review) on protsess, mille käigus toimetaja kontrollib tõlgitud teksti üle, pöörates tähelepanu sisulisele ühtlusele, õigekirjareeglite järgimisele, stilistilisele ja sisulisele adekvaatsusele. Rangelt võttes ei pea toimetaja siin lähteteksti keelt isegi oskama, sest tema loeb teksti sihtkeelse dokumendina ja hindab selle vastavust kliendi vajadustele. Tegelikkuses siiski ei pääse tekstide võrdlemisest üle ega ümber. Kui mitte stiili ja grammatikat siis vähemalt nimesid ja numbreid tuleb toimetajal ikka kontrollida....loe edasi

Väljastusülevaatus

Väljastusülevaatus (ingl k proofreading) või ka "viies silm" on tõlkeprotsessi viimane osa enne töö üleandmist kliendile. See tähendab tõlgitud materjali värske pilguga ülevaatamist, selle täielikkuse, küljenduse ja kujunduse kontrollimist, õigekirja kontrolli ja kindlaks tegemist, kas kõik toimetaja tehtud parandused on sisse viidud. Väljastusülevaatus võib seisneda ka hoopis tehnilistes testides, vastava tarkvaraga tehtavas kvaliteedianalüüsis või muudes spetsiifilistes kontrolliprotseduurides vastavalt konkreetse töö iseloomul...loe edasi

Masintõlke toimetamine

Masintõlke toimetamine (machine translation post-editing, MTPE) on tänapäeva tõlkemaailmas tõusev trend. See tähendab arvuti poolt tõlgitud teksti toimetamist. Masintõlke kvaliteet võib olla väga erinev - mõnel puhul võib MTPE teenus tähendada vaid kerget grammatilist või stilistilist silumist, teisal on mõistlikum kogu tekst algusest peale uuesti tõlk...loe edasi

Kujundus ja küljendus

Kujundus- ja küljendustööd ei kuulu Technica Translationsi põhiteenuste hulka, aga vajadusel pakume neid lisateenustena meie juures tõlgitud töödele. Küljendus- ja kujundustöödeks kasutame programme MS Word, Adobe InDesign, Illustrator või Photoshop, Abbyy Finereader ja muid tarkvarakahendusi. Reeglina on need tööd hinnastatud ajatööna.

Tõlkemälu loomine

Me loome peaaegu iga töö jaoks oma terminibaasi ja tõlkemälu. Need on mõeldud ettevõttesiseseks kasutamiseks, nende abiga läheb tõlkimine kiiremini ja ühtlasi on tagatud terminoloogiline ühtlus.
Tellimisel pakume ka kliendispetsiifilise tõlkemälu koostamise teenust. Sellises mälus sisalduvad kõik kliendi materjalid, mis on meie juures tõlgitud. Mälu toimetame ja vormindame vastavalt kokkuleppele kliendiga.

Terminoloogia haldus

Mõnikord on tõlkeprojekti otstarbekas alustada sõnastiku loomisest - näiteks juhul kui sama teksti kallal asub korraga tööle mitu tõlkijat. Reeglina sünnivad sellised sõnastikud ainult ettevõttesiseseks kasutamiseks, koos tõlkemäludega teevad need töö kiiremaks ja kvaliteetsemaks. Eriti kasulikud on need pikaajaliste või regulaarselt korduvate tõlke- või lokaliseerimisprojektide juures.
Kui klient meilt mitmekeelse sõnastiku tellib, koostatakse see vastavalt kokkuleppele ja antakse kliendile üle soovitud formaadis.

Täisteenus

Technica Translationsi hariliku täistõlketeenuse osadeks on tõlkimine, ükskeelne toimetamine ja väljastusülevaatus. See on meie kõige levinum teenus. Vastavalt kokkuleppele kliendiga võivad sellele lisanduda ***kakskeelne toimetamine, sisuline toimetamine*** või muud teenused.
Kui hinnapakkumises ei ole selgesõnaliselt öeldud teisiti, käib meie hinnapakkumine just selle teenuse kohta.

Veebisaitide tõlkimine

Veebisaidi tõlkimisele tuleb tihti läheneda teisiti kui "harilikule" tõlketööle. Veebisisu tõlgitakse tihti korraga mitmesse sihtkeelde, selle puhul võib olla vajalik rakendada lokaliseerimise ja loomingulise tõlke põhimõtteid ja kuna töö toimub tihti kliendi sisuhalduskeskkonnas või sellest eksporditud materjalidega, võib see tõlkemeeskonnale omakorda esitada erinõudmi...loe edasi

Tarkvara lokaliseerimine

Tarkvara või rakenduste lokaliseerimine on spetsiifiline tõlketeenus, mis eeldab suurt tehnilist kompetentsust ja tavapärasest erinevat projektijuhtimise protsessi.  Lokaliseerimisprojektide puhul toimub tõlkimine tihti kliendi enda keskkonnas, seepärast on nõuded ja protsessid iga projekti puhul väga erin...loe edasi

Loominguline tõlge

Loominguline tõlge (ingl k transcreation) on tänapäeva tõlkemaailmas kasvav trend, ja selle sõnaga ei tähistata sugugi lihtsalt tõlget, mille puhul on originaaliga keskmisest vabamalt ümber käidud. See teenus sobib hästi näiteks turundustekstide, müügikampaaniate või ka kõnede tõlkimiseks ja sisult on see lähemal copywriteri kui tavalisele tõlkija tööle. Loominguline tõlge vajab rohkem aega ja eeldab teema sügavuti tundmist, aga vaja võib olla ka muid erioskusi, nagu riimide seadmine, "varikirjutamine" või näiteks ajakirjanduslik taus...loe edasi

SEO märksõnade tõlge

SEO (search engine optimization - otsingumootorite jaoks optimeerimine) märksõnade tõlkimine on spetsiifiline teenus, mille käigus tõlgitakse lähtekeelest sihtkeelde grammatiliste seostamatu rida termineid ja märksõnu, mida kasutatakse veebisaitide optimeerimisel otsingumootoritele võimalikult atraktiivseks. Märksõnade loend võib olla üsna pikk ja see sisaldab tavaliselt termineid alalt, millega vastav veebisait tahab otsimootorite jaoks seostu...loe edasi